ပြဲတက္ဆံထံုး

0

ပြဲတက္ဆံထံုးလွလွေလးကုိ သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အေပၚတြင္ တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကို လည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။