ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

0

အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲမ်ားသြားလွ်င္ထုံးလုိ႔ရၿပီး ေၾကာ့ရွင္းေသာ မိန္းကေလးတစ္ ေယာက္ရဲ႕အမူအရာကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထုံးကုိ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ထပ္မံ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းေနာက္သုိ႔ယူစည္းပါ။
ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏အေပၚအလယ္ပုိင္းကုိ အေပါက္ေဖာက္ပါ။
ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါ။
ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚေထာင္၍ ဟေနေသာ အေပါက္ထဲသုိ႔ အနည္းငယ္ပဲေခါက္ ထည့္ပါ။
ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး
ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

ေဘးဘက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ဦးေရျပားႏွင့္ ကပ္၍ အတြင္းထဲသုိ႔ ကလစ္တြယ္ပါ။
ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး

ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး
ေၾကာ့႐ွင္းလွပေသာေနာက္တဲြဆံထုံး