က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလည္းယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။