ဘီးကုပ္က်စ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြအတြက္ က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္းေလးကို လြယ္ကူစြာစည္းျပေပးမွာျဖစ္လို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေနာက္ဆံပင္ကိုေလးေခ်ာင္းခြဲ၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

အေနာက္ကပ္လ်ွက္မွႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍အေရွ႕ကိုပတ္တင္ပါ။

ပူး၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုအေနာက္တြင္ယွက္၍ ပတ္တင္ပါ။

ထိပ္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။