မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အကပ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံထုံး

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္လုပ္ရလြယ္ေအာင္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲထားပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အကပ္ေလး က်စ္ပါမယ္။

ေနာက္ဘက္ကိုလည္း အလယ္ခြဲထားပါ။

တစ္ဘက္ျခမ္းမွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စခြဲထားပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေနာက္ထပ္အၿပင္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူပါ။

လိမ္ထားေသာအစႏွစ္ခုလုံးႏွင့္ ေရာယူပါ။

ႏွစ္စကို ေပါင္းလိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။