အဆင့္လိမ္အလွစည္းနည္း

0

Dolly က်စ္ျပေပးထားတဲ့အဆင့္ဆင့္က်စ္နည္းကို ၀င္ၾကည့္ၿပီးႀကိဳက္တယ္ဆို like & share ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

အေနာက္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္၍ကြင္းထဲသို႔က်န္ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကိုအေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္း၍လိမ္ေပးပါ။