ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

က်န္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို ထပ္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အဖ်ုားကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။