ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး

0

ျပင္သစ္မေလးေတြထုံးၾကတဲ့ အလိမ္ဆံထုံးေလးကုိ ေန႔တုိင္း အျပင္ထြက္ လႈပ္ရွားသြားလာေနရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿဖီးၿပီး လက္ျဖင့္ကုိင္ထားပါ။
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဘယ္ညာတစ္ခ်က္လိမ္ၿပီး အေပၚသုိ႔ေထာင္ၿပီး ဆက္လိမ္ သြားပါ။
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး

အၿမီွးပိုင္းကုိ ဟေနေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ေခါက္သြင္းလုိက္ပါ။
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး

ေအာက္ပုိင္းမွ ဆံပင္ကုိ ဖြဖြေလးတြန္းတင္ပါ။
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး

ကလစ္ကုိ အေပၚမွေန၍ေအာက္ဆုိက္ၿပီးလုိအပ္ေသာ ေနရာကုိထုိးပါ။
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး

ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး
ျပင္သစ္သူေလးရဲ႕ အလိမ္ဆံထုံး