လြယ္ကူတဲ့ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေခါင္းစည္းႀကိဳးမလိုအပ္ပဲနဲ႔ ကုိယ္ရဲ့ဆံပင္နဲ႔ပဲ အလြယ္တကူ အခ်ိန္ကုန္က်သက္သာတဲ႔ ဆံပင္စည္းနည္းကို
Alice ကလုပ္ျပေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအကုန္စုေပးပါ။။

ဆံပင္စစည္းပါမယ္။

က်စ္က်စ္ေလးျဖစ္ေအာင္လိမ္ေပးရပါမယ္။

နားထင္္ကို လက္ညွိဳးနဲ႔ခြဲေပးပါ။

လိမ္ထားတဲ့ဆံပင္ကို ထည့္ေပးျပီးဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း လက္ညိွဳးနဲ႔ခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ကိုထည့္ေပးျပီးဆြဲထုတ္ေပးပါ။

2.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။