ဖဲႀကိဳးက်စ္ဆံျမွီး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔ျပန္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းပါ။

ဖဲႀကိဳးျဖင့္က်စ္မည္။

ဖဲႀကိဳးကိုယူပါ။

ေခါင္းစည္းႀကိဳးထဲထည့္ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

နွစ္စခြဲပါ။

ဖဲႀကိဳးနဲ႔ေရာက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

ေရာက်စ္ကာဘယ္ဘက္မွ ဖဲႀကိဳးကိုယူကာေရာက်စ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္ဖဲႀကိဳးနဲ ့ဆံပင္ယူကာေရာက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိက်စ္ပါ။

ေအာက္မွပိုေသာဖဲႀကိဳးကိုအစသတ္္ပါ။

ခ်ည္ပါ။