ေနာက္တြဲအေခြဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ယူၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚတြင္တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။