က်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးႀကီး

0

လြယ္လည္းလြယ္ လွလည္းလွလို႔ အားလုံးေလ့က်င့္ႀကည့္လို႔ ရေအာင္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျပန္ၿဖီးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံခံသေဘာမ်ိဳးလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

အေပၚသို႔ အကုန္စုသိမ္းယူပါ။

သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူၿပီးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ေဘးဘက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္ဆံၿမီွးအကုန္က်စ္ပါ။

ဆံထုံးေပၚတြင္ က်စ္ဆံၿမီွးေလးမ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။