ကနုတ္ပံုဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီေသခ်ာလုပ္ျပထားလို႔ျပန္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္ ထင္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္စကိုဖယ္ျပီးအေနာက္ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္မည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကိုအေပၚလွန္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ႏွစ္ဖက္လံုးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

က်စ္ဆံျမွီးေအာက္မွ ယူပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်န္တဲ့အေရွ႕ဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုယူပါ။

အေပၚနည္းနည္းျမင့္ကာယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွပိုေသာဆံပင္တစ္စကိုေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းထိုသို႔ျပဳလုပ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုလည္းေခြပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုကပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။