ငါးရိုးဆံပင္စည္းနည္း

0

အရမ္းလည္းလြယ္ကူလို႔ ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္စည္းပါ။

ဆံပင္စုစည္းၿပီးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္မယ္။

ဆံပင္တစ္စယူ၍သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

ေအာက္မွဆံပင္တစ္စယူပါ။

ေရာက်စ္ၿပီးေနာက္တစ္စထပ္ယူပါ။

ေအာက္ထိအဆင့္ဆင့္ယူက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။