က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

0

ဖန္စီဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ေသာသူတို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ဆံပင္ပုံစံကုိ ႏွစ္သက္ေသာ သူတုိ႔အတြက္ က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ိုင္းကုိ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဖန္တီး ေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိေနာက္သုိ႔ျမင့္ျမင့္ စုစည္းပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ခ်န္၍ က်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ ကြင္း၀ုိင္း ထဲသုိ႔ထည့္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

အနည္းငယ္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကုိသုံးပုိင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

သုံးပုိင္းခဲြထားေသာ ဆံပင္ကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွး ၁ ခ်က္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမွီး ထဲသုိ႔ထည့္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမွီးထဲသုိ႔ ထည့္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းထဲမွ ဆံပင္ကုန္သြားလွ်င္ သုံးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးကုိ အၿမီွးပုိင္းေရာက္သည္ အထိဆက္က်စ္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

အၿမွီးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းစည္းလုိက္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

အၿမီွးပုိင္းကုိ ဆံထုံး၀ုိင္းေအာက္သုိ႔ သိမ္းလုိက္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

ဟေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း

က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း
က်စ္ဆံၿမီွးအနားကြတ္ ဆံထုံး၀ုိင္း