က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ခြဲပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို စည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကို လည္းစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။