ေနာက္တြဲတစ္ေစာင္းဆံထုံး

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္လုပ္ရလြယ္ေအာင္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျပန္ၿဖီးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္သို႔ဆြဲယူပါ။


p>အလယ္ေလာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္တန္းစီထိုးပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံခံအျဖစ္လိပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံခံေပၚအုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆံခံေအာက္ဘက္မွ ပတ္ယူပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။