ပြဲတက္အေခြဆံထုံး

0

လြယ္ကူေသာ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ လူတိုင္းလိုက္လုပ္ရ လြယ္ကူမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို စုစည္းပါ။

ပြဲတက္အေခြပုံစံ ထုံးပါမယ္။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အေပၚဘက္ေဘးတြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အေပၚဘက္ေဘးတြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အနည္းငယ္စီ ထပ္ယူၿပီး ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ထပ္ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ႏွစ္စခြဲယွက္ပါ။

ေခြေပးပါ။

အေခြေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ေခြၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။