သံုးေခ်ာင္းက်စ္အလွစည္းနည္း

0

စည္းရတာလည္းလြယ္ကူတဲ့အတြက္ Dolly စည္းျပထားတာကိုၾကည့္ၿပီး လိုက္စည္းၾကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

အေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္၍ဖြေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။