ေဒါင္းပံုစံ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုပံုစံေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ေဘးတြင္ ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံပင္မ်ားကုန္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။