ပြဲတက္က်စ္ဆံျမီွးဆံထံုး

0

ပြဲတက္ က်စ္ဆံျမွီး ဆံထံုးပံုကို Alice က တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ကို တင္ျပေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအေနာက္ကေန အနည္းငယ္ယူေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စယူပါမယ္။

လိမ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ နားထင္နားႏွစ္ဖက္ကေန ယူေပးပါ။

လိမ္ျပၤီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ေအာက္ကဆံပင္ကိုနွစ္ခုခြဲေပးရပါမယ္။

တစ္ခုကိုယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

အဆံုးထိက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းအဆံုးထိက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်စ္ျပီးသားဆံပင္တစ္ခုကိုဆြဲ၍ဖြေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆြဲ၍ဖြေပးရပါမယ္။

ဆံခံယူေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္နားကိုကပ္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကို ဆံခံေပၚသို႔တင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းတင္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။