အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ အလွဴမဂၤလာပဲြမ်ားသြားလွ်င္ ဆံထုံးမထုံးခ်င္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ လြယ္ကူရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကုိ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚပုိင္းကုိ ေနာက္သုိ႔ယူစည္းပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွေန၍ကြင္းေထာက္ကုိ ထုိးၿပီး အနည္းငယ္ယူထား ေသာ ဆံပင္၏အေပၚတြင္ကြင္းေထာက္အခြ်န္ကုိ ထားပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းထဲသုိ႔ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္ၿပီး အျပင္သုိ႔ဆဲြထုတ္ပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

ကြင္းေထာက္ကုိ အလယ္မွညာဘက္သုိ႔ထုိးၿပီး အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကြင္းေထာက္ေအာက္မွျဖတ္ပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းထဲသုိ႔ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္ၿပီး အျပင္သုိ႔ဆဲြထုတ္ပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

အၿမွီးပုိင္းႏွစ္ခုကို ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံျပဳလုပ္ပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

ၾကက္ေျခခတ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကုိင္ထားၿပီး ေအာက္ဘက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

Step-9 တြင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိသုံးေခ်ာင္းထုိးတစ္ခ်က္က်စ္ပါ။ ဘယ္ဘက္ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးထဲသုိ႔ထည့္က်စ္ပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

ဆံပင္၏ ၃ပုံ၂ပုံ ေနရာေလာက္ေရာက္လွ်င္သားေရကြင္းစည္းပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

ညာဘက္ျခမ္းကုိ ဘယ္ဘက္ျခမ္းျပဳလုပ္သည့္အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ကုိ ေပါင္းခ်ည္ပါ။
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း
အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း

အသဲပုံႏွင့္က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇုိင္း