က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္အေခြစည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိ က်စ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္တစ္ဖက္ကို အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဆံထံုးတြင္ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။