အလြယ္ဆံုးဆံထံုး ထံုးက်မယ္

0

အရမ္းလြယ္ကူလို ့အကုန္လံုးလိုက္လုပ္နိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္ခြဲကာစည္းပါ။

နွစ္ဖက္ခြဲကာဆံထံုးထံုးမည္။

စည္းထားေသာႏွစ္ဖက္ကိုခ်ည္ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလိမ္ျပီးတစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းလိမ္ျပီးပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။