ေလေပြဆံထံုး

0

မခက္ခဲတဲ့ဆံထံုးျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လုပ္ရလြယ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ယူကာက်စ္မည္။

ႏွစ္စခြဲပါ။

အေရွ႕ဆံပင္မွအနည္းငယ္ယူပါ။

အေနာက္တစ္စနွင့္ေရာပါ။

အေနာက္မွအနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

အေရွ ့ဆံပင္ႏွင့္ေရာပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွအေပၚတစ္၀က္ကိုယူပါ။

သံုးစခြဲပါ။

လိပ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္နွစ္စကိုလည္းထိုသို႕ျပဳလုပ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

သံုးစလံုးကိုလိပ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ ့မွက်စ္ဆံျမွီးကိုဆံထံုးေပၚပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။