ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ပိုလြယ္ကူေအာင္လို႔လည္း အဆင့္ဆင့္ထံုးျပေပးထားလို႔ေအာက္မွာ ၀င္ၾကည့္ေပးဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ေနာက္တြဲဆံထံုးထံုးပါ။

ဆံပင္ကိုေလးေၾကာင္းခြဲ၍တစ္၀က္မွစည္းေပးပါ။

ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာအတြင္းကိုေခါက္ထည့္ေပးပါ။

အရင္းကိုကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိပ္၍ကလစ္ထိုးေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။