အလြယ္ဆံထံုးပံုစံ

0

ဆံထံုးပံုစံေလးကိုႀကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ညီမေလးေတြအတြက္ Alice က အလြယ္ဆံထံုးပံုစံကိုတင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုျမင့္ျမင့္ေလးစည္းေပးရပါမယ္။

ဆံထံုးထံုုးမယ္။

ဆံပင္သံုးခုခြဲျပီး တစ္ရစ္စီစည္းေပးပါ။

အလယ္ကဟေပးပါ။

အတြင္းသို႔လိမ္ျပီးဆြဲထုတ္ေပးရပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ေတြကိုလည္းလိမ္ျပီးဆြဲထုတ္ေပးရပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုကို ေခါက္ျပီး ကပ္ေပးပါ။

ျမဲသြားေအာင္လို႔ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ေတြကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္းလုပ္ေပးျပီး ကလစ္နဲ့ထိုးေပးရပါမယ္။

က်န္ဆံပင္စ ေလးေတြကိုပတ္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

2.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ