ခ်စ္စရာဆံပင္စည္းနည္း

0

လြယ္ကူလွ်င္ျမန္တဲ့ဆံပင္စည္းနည္းေလး ျဖစ္တာေၾကာင့္ လိုက္လုပ္လို႔ အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းမည္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုေခါက္ပါ။

စည္းပါ။

အေပၚတြင္ပိုေသာ ဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးျဖင္႔ထိုးပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းထိုုသို ့ျပဳလုပ္ပါ။