ေဒါင္းအလွေခြ ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုအဆင့္ဆင့္ကို သီရိက တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ခုကိုလည္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္းေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္းေခြပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို သိမ္းၿပီးေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မ်ားကို ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။