တစ္လႊာႏွင္းဆီပြင့္

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြေသခ်ာျပေပးထားလို႔လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္ကိုနားေနာက္မွခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုခြဲေႀကာင္းအရင္ခ်ပါ။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကိုသပ္ရပ္ေအာင္ဘီးျဖင့္ျပန္သိမ္းပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံကိုသုံးေပးပါ။

အေဖာင္းေအာက္တြင္ဆံခံကိုတပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံခံေပၚတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆက္လုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုယူပါ။

ေခြလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ဆံပင္ကိုအကုန္ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ပထမေခြထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ေခြပါ။

အကုန္ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းသြားပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ပထမေခြထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ေခြပါ။

အကုန္ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းသြားပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုအလွကလစ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။