က်စ္ဆံၿမွီးအေခြဆံထံုးပံုစံ

0

က်စ္ဆံျမွီးအေခြဆံထံုးပံုစံေလးကို က်စ္ေနက်ပံုစံမ်ိဳးထက္ နည္းနည္းကြဲျပားတယ့္ ပံုစံေလးကို Alice က တင္ျပေပးမွာပါ။

ဆံပင္ကုိုနားထင္နားကေနခြဲေပးပါ။

ဆံပင္စခြဲပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းခြဲေပးရပါမယ္။

အေနာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ယူေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္ကုိသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။


က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။


နားထင္နားကခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ေပးပါ။


က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ေပးရပါမယ္။

2.ေခြေပးပါမယ္။

အေနာက္ကက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုကိုေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။


ေနာက္တစ္ခုကိုလည္းေခြေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

အေရွ႕ကက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္ကဆံထံုးေပၚသို႔တင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့့္ထိုးေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္သို႔တင္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။