ဖဲျပားပံုစည္းနည္း

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးစုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းမည္။

အလယ္တြင္ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေဘးနွစ္စခြဲပါ။

အလယ္ဆံပင္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ကြင္းတံယူပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကိုယူကာထည့္ပါ။

တစ္၀က္ဆြဲခ်ပါ။

ဘယ္ဘက္ခ်ထားေသာဆံပင္ကုိ က်စ္ဆံျမွီးထဲတစ္၀က္ထည့္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ကိုလည္းထိုသို ့ျပဳလုပ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကိုတင္းတင္းေလးဆြဲခ်ပါ။

ပိုတဲ့ဆံပင္ေတြကိုေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်စ္ဆံျမွီးကုိလွန္ထည့္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။