တစ္မိနစ္ဆံထံုး

0

အျမန္ဆံုးထံုးလို႔ရနိုင္မယ့္ ဆံထံုးထံုးပံုကို အဆင့္ဆင့္ထံုးျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုထိပ္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံထံုးထံုးပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းတဲ့အခါအကုန္ဆြဲမခ်ပဲအနည္းငယ္ခ်န္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလိမ္၍ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။

က်န္အစကိုဆက္၍ပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။