အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေန႔တုိင္းအျပင္ထြက္လွႈပ္ရွားသြားလာရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသူတုိ႔ အတြက္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယုံၾကည္မွႈ႔အျပည့္နဲ႔ အျပင္ထြက္လုိ႔ရေအာင္ ဆံပင္အလွစည္းနည္း ေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းေနာက္သုိ႔ယူစည္းပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း လက္၂လုံး ၃လုံးျခားစီမွာ သားေရကြင္းတစ္ခါစည္းပါ။ (*ဆံပင္ရွည္သူမ်ားကအပုိင္းမ်ားမ်ားစည္းပါ။)
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ကြင္းေထာက္ထဲသုိ႔ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ထည့္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ကြင္းေထာက္အခြ်န္ကုိ အပုိင္းထဲမွျဖတ္ၿပီး ညာဘက္သုိ႔ ဆြဲထုတ္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ကြင္းေထာက္ထဲသုိ႔ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ထည့္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ကြင္းေထာက္အခြ်န္ကုိ အပုိင္းထဲမွျဖတ္ၿပီး ဘယ္ဘက္သုိ႔ ဆြဲထုတ္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး အပိုင္းထဲမွျဖတ္လာေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ျဖတ္လာေသာ ဆံပင္ကုိ ေပါင္းၿပီး ကြင္းေထာက္ထဲသုိ႔ထည့္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ကြင္းေထာက္အခြ်န္ကုိ အပုိင္းထဲမွျဖတ္ၿပီး ဘယ္ဘက္သုိ႔ ဆြဲထုတ္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး အပိုင္းထဲမွျဖတ္လာေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ျဖတ္လာေသာ ဆံပင္ကုိ ေပါင္းၿပီး ကြင္းေထာက္ထဲသုိ႔ထည့္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ကြင္းေထာက္အခြ်န္ကုိ အပုိင္းထဲမွျဖတ္ၿပီး ဘယ္ဘက္သုိ႔ ဆြဲထုတ္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေပါင္းခ်ည္လုိက္ပါ။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

ႏွင္းဆီပြင့္ျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း

အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း
အ၀ုိင္းပုံစံ ဆံပင္စည္းနည္း