တစ္oက္ဆံပင္အလွဆံထံုး

0

အလြန္လြယ္ကူတဲ့အတြက္အဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ေနာ္…

ေဘးေစာင္းခြဲပါ။

အလွဆံထံုးထံုးမည္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ျပီးေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးျဖင့္ပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။