ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အဖ်ားကို သားေရကြင္းျဖင့္ထပ္စည္းပါမယ္။

စည္းထားၿပီးေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မွစ ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕ဘက္ဆံပင္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚတြင္တင္ပါမယ္။

တင္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေထာင့္ေအာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီး က်န္ေနေသာဆံပင္အစမ်ားကိုသိမ္းၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထပ္ျပီးထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုအဆံုးထိ က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္စကို ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါမယ္။