အေပြဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီေသခ်ာလုပ္ျပထားလို႔ျပန္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္ ထင္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကိုယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာလိမ္ပါ။

နွစ္စခြဲပါ။

လိမ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ေခါင္းလံုးလိမ္ကာစည္းပါ။

တစ္စကိုယူကာေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းထိုသို႔ ျပဳလုပ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္ေခြကာကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။