ႏွစ္ဖက္ငါးရိုးအလွစည္းနည္း

0

ရိုးရိုးက်စ္ဆံျမွီးမဟုတ္ပဲနဲ႔ ႏွစ္ဖက္ငါးရိုးအလွစည္းနည္းကို Alice က တင္ျပေပးမွာပါ။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲေပးျပီး တစ္ဖက္ကို ဘဲကလစ္ျဖင့္ခဏ ညွပ္ထားေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စခြဲပါမယ္။

တစ္ဖက္ကဆံပင္ကိုယူေပးျပီး နွစ္ခုခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ကို တင္းတင္းေလးခ်ည္ေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလည္း ခ်ည္ေပးျပီး ဆံပင္စနွစ္ခုကို ဘဲကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားေပးရပါမယ္။

က်န္ဆံပင္စနွစ္ခုကို ေအာက္မွာ ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ပူး၍စည္းေပးပါ။

2.ငါးရိုးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚကဘဲကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီယူေပးပါ။


ပူးေပးရပါမယ္။


ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူေပးပါ။


ပူး၍က်စ္ေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္အနည္းငယ္္ထပ္၍ယူေပးပါ။

ထိုနည္းအတိုင္းယူူယူေပး၍က်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ စည္းေပးရပါမယ္။

3.ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္က်စ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္မွေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီးယွက္ေပးပါ။

တစ္ဖက္ကဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူေပးရပါမယ္။

ပူး၍က်စ္ေပးပါ။

ထိုနည္းအတိုင္းပဲက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုနွစ္ခုကိုေခြေပးပါ။


ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။


ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။