ငါးရိုးအလွန္ဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုစည္းပါ။

ဆံထံုးထံုးမည္။

ေအာက္ပိုေသာဆံပင္ကိုနွစ္စကိုခြဲပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ႏွစ္စစီယူပါ။

ညာဘက္မွ တစ္စယူကာေရာက်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ တစ္စယူကာေရာက်စ္ပါ။

ေရာျပီးက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိေရာက်စ္ပါ။

အေပၚကိုလွန္ယူပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။