ဆံလိပ္ဆံထံုး

0

အန္တီမမတို႔ေတြထံုးတဲ့အခါ လြယ္ကူေအာင္လို႔ Dolly က ေအာက္မွာအဆင့္ဆင့္ထံုးျပထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံထံုးထံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုး၍ဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ေပတံဒိုးနတ္ကိုသံုးပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုထည့္၍အတြင္းကိုလိပ္ေပးပါ။

အတြင္းထိလိပ္ေပးပါ။

လိပ္တံကိုအတြင္းကိုေခါက္လိုက္ပါ။