ခရုေခြဆံထုံး

0

မမတို႔ ညေလးတို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္စည္းထားပါ။

ေရွ႕ဘက္မွဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕ဘက္သို႔ပိုၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျပန္ျဖီးပါ။

ဆံထုံးပုံစံလုပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ပိုေသာအစကို ဆံထုံးအတြင္းဘက္ထဲထည့္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။