အေခြအဆင့္ဆင့္ထုံးနည္း

0

မမတို႔ ညေလးတို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲစည္းပါ။

ဆံပင္ကို အပိုင္းေလးေတြခြဲထားေပးပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ေလးပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

တစ္စကိုယူၿပီးေခြ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္းထပ္ေခြၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ႏွစ္စကိုလိပ္တင္ၿပီး ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

တစ္စကိုဘဲညွပ္ျဖင့္ ခနထိန္းထားပါ။

က်န္တစ္စကို ေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚလိပ္တင္ထားေသာဆံပင္မွ တစ္စကို ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။