ပန္းသံုးပြင့္ဆံထံုး

0

ေအာက္က video မွာအဆင့္ဆင့္ထံုးျပထားတဲ့အတြက္ လိုက္ထံုးၾကည့္ၿပီး Like & Share ေတြလုပ္ေပးေနာ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံထံုးထံုးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေအာက္ဖ်ားမွစေခြေပးပါ။

အဆံုးထိေခြ၍ကပ္ကာကလစ္ထိုးေပးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူ၍ေခြကာကလစ္ထိုးေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုေခြကာအလယ္တြင္ကပ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။