အလွစည္းအသဲပံုဆံပင္

0

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းျပီးလြယ္ကူလို႔အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚယံဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္နွစ္စကို အသဲပံုစံလွန္ထားပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘယ္မွ ဆံပင္ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလွဆင္ပါ။


2.ျပီးျပည့္စံုပါျပီ။