က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကိုလည္း တစ္၀က္စီခြဲၿပီး ႏွစ္ခုလံုးစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာအေပၚဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ႏွစ္ခုကိုလည္း က်စ္၍ ေရွ႕နည္းအတိုင္း အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။