ႏွစ္ေၾကာင္းလိမ္ေခါက္ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္းထံုးၾကည့္ၿပီး ႀကိဳက္တယ္ဆို like & share လုပ္ေပးဖို႔မေမ့ရဘူးေနာ္။

ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍စည္းေပးပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးေပးပါ။

ဘယ္ဘက္စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္ကြင္းတံကိုထည့္၍ ကြင္းထဲသို႔က်န္ဆံပင္ကိုျပန္ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းလိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအတြင္းကိုေခါက္ထည့္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။