ေလယာဥ္ဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔ ျပန္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းပါ။

ဆံထံုးထံုးမည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္းက်စ္ပါ။

အကုန္စုျပီးေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။