လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံပင္စည္းမည္

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီေသခ်ာလုပ္ျပထားလို႔အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းမည္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုနွစ္စခြဲပါ။

ကြင္းတံယူျပီးဘယ္ဘက္အေပၚဆံပင္ကိုစိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲကိုညာဘက္မွ ဆံပင္ထည့္ျပီးဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုညာဘက္အေပၚဆံပင္ကိုစိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုကြင္းထဲထည့္ျပီးဆြဲထုတ္ပါ။