ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

လွပတဲ့ ဆံထံုးထံုးပံုအဆင့္ဆင့္ေလးကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႕ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာအဆံုးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။