က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ၿပီးေခြကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။